ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities: Onder All-Inn Verspreidingen B.V. wordt verstaan: de besloten vennootschap All-Inn Verspreidingen B.V., gevestigd te Twello, dat als bedrijf het huis-aan-huis verspreiding van reclamemateriaal uitoefent, hierna te noemen: All-Inn.Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die aan All-Inn een opdracht verstrekt, welke opdracht is aanvaard, hierna te noemen: opdrachtgever

1. Algemeen
Met deze Algemene Voorwaarden zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen vervallen.
Indien en voor zover daarnaar door All-Inn tijdig verwezen is, zijn deze voorwaarden ook van toepassing, ingeval de opdracht mondeling/telefonisch is verstrekt.
Voor telefonische opdrachten of wijzigingen hiervan aanvaardt All-Inn geen verantwoordelijkheid tenzij deze schriftelijk door All-Inn zijn bevestigd.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met All-Inn, met betrekking tot de door haar te verrichten diensten. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Dit geldt ook voor alle dochterondernemingen van All-Inn.
Op al onze offertes en opdrachten is de Code V.O.R. van toepassing.

2. Offertes
Elke offerte is vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vastgesteld.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Deze wordt apart vermeld in de offerte.
Vrijblijvend zijn eveneens de door All-Inn genoemde aantallen, formaten, gewichten, mogelijkheden en algemeen, niet op een speciale verspreiding betrekking hebbende tarieven.
Mochten de door All-Inn in offerte genoemde aantallen, formaten en/of gewichten gewijzigd worden of bij een uitvoering van een opdracht afwijkingen worden geconstateerd met de voor deze opdracht uitgebrachte offerte, dan behoudt All-Inn zich het recht voor om, ook wanneer reeds een opdrachtbevestiging heeft plaatsgevonden, zonder voorafgaande kennis aan of toestemming van opdrachtgever, het gewijzigde of afwijkende in rekening te brengen tegen de daarvoor geldende prijs.
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt voor drukwerk met een gewicht van 21 gram of hoger een gewichtstoeslag in rekening gebracht. Het standaardformaat van het drukwerk, dat verspreid dient te worden, bedraagt maximaal 250×330 mm, minimaal 150×210 mm.

3. Verspreidingen
All-Inn is gerechtigd een verspreiding, geheel of gedeeltelijk, door derden te doen verrichten, waarbij All-Inn volledig aansprakelijk blijft voor de correcte nakoming van de overeenkomst.
De verspreidingen worden uitgevoerd tegen de door All-Inn vastgestelde prijzen of de door All-Inn schriftelijk geoffreerde prijzen. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk bevestigd, worden drukwerken en/of voorwerpen verspreid volgend de bij All-Inn gebruikelijk methode. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen kan geen aanspraak worden gemaakt op separate verspreiding van drukwerk en/of voorwerpen.
Alle te verspreiden drukwerken en/of voorwerpen blijven, totdat de verspreiding is voltooid, eigendom van opdrachtgever, dan wel van diens principaal. Vanaf het moment dat de verspreiding is voltooid, zijn, tenzij partijen vooraf uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, de restanten drukwerken en/of voorwerpen, zonder dat daartoe enige handeling is vereist, eigendom van All-Inn geworden. Indien vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen dat, na voltooiing der verspreiding, retournering van restanten van drukwerk en/of voorwerpen aan opdrachtgever zal geschieden, is retourvracht van de restanten drukwerk en/of voorwerpen, waaronder begrepen de emballage, voor rekening van de opdrachtgever.
Hoewel All-Inn streeft naar volledigheid en nauwkeurigheid ten aanzien van opgave van aantallen en prijzen, aanvaardt All-Inn geen aansprakelijkheid voor de door haar verstrekte gegevens.

4. Bezorgklachten
All-Inn aanvaardt geen reclamering en/of aansprakelijkheid inzake omstandigheden die afwijken van de algemeen geldende omstandigheden.
Als zodanig geldt o.m.:

de verspreiding in woonwagens, woonschepen,
woongelegenheden zonder brievenbus,
huizen waar meerdere gezinnen wonen indien zulks niet mocht blijken uit de op of naast de deur voorkomende naambordjes, huizen waar voor meerdere gezinnen slechts 1 brievenbus aanwezig is,
huizen met openstaande voordeur
de zogenaamde verboden flats (enkel toegang met een sleutel),
wanneer op het erf loslopende dieren gevaar kunnen opleveren voor de bezorger,
wanneer tuinhekjes op slot zijn en in het algemeen wanneer de toegang tot de percelen moeilijk bereikbaar zijn,
cafés,
sanatoria,
industrieterreinen,
bejaarden- en verzorgingscentra
ziekenhuizen
Elke aansprakelijkheid blijft uitdrukkelijk beperkt tot aanvullende bezorging voor die plaatsen of gedeelten van plaatsen, wijken of straten waar omissies werden aangetoond, en dan nog slechts indien nog drukwerken en/of monsters ter verspreiding beschikbaar zijn. Indien geen drukwerken beschikbaar zijn, zullen de bezorgkosten van de niet verspreide exemplaren, naar rato van het aantal niet in rekening worden gebracht, dan wel zal indien integrale facturering reeds heeft plaatsgevonden, de opdrachtgever naar rato voor de bezorgkosten worden gecrediteerd. De bewijslast dat de folders niet verspreid zijn, berust bij de opdrachtgever.

Reclameringen zijn slechts schriftelijk en binnen een termijn van 5 werkdagen na beëindiging van de overeengekomen termijn van uitvoering van de opdracht mogelijk onder vermelding van 6 positionele postcodes en huisnummers van het klachtadres.
Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen indien deze binnen 3 dagen na uitvoering van de opdracht schriftelijk aan All-Inn zijn doorgegeven.
Mocht All-Inn aansprakelijk blijken voor fouten in de door haar uitgevoerde opdracht dan is All-Inn nimmer tot meer verplicht dan tot het verrichten van aanvullende werkzaamheden of tot vergoeding van maximaal het bedrag verbonden aan de niet, niet volledig of onjuist verrichte werkzaamheden in die plaatsten of gedeelten van plaatsen waar fouten werden geconstateerd.
All-Inn is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van het niet, niet volledig en/of niet binnen de overeengekomen periode uitvoeren van de aan haar gegeven opdrachten.
Tenzij deze schriftelijk door All-Inn zijn bevestigd, aanvaardt All-Inn geen verantwoordelijkheid voor telefonische opdrachten of telefonische opgegeven wijzigingen van opdrachten.
All-Inn is niet aansprakelijk voor vertraging, op welk moment van het uitvoeren van de opdracht dan ook, veroorzaakt door force majeure waaronder in elk geval ook zeer slechte weersomstandigheden dienen te worden gerekend.
All-Inn is eveneens niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- of telfouten of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen of prospect, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachten, opdrachtbevestigingen of prospectie geldt de uitleg van All-Inn als bindend.
All-Inn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of door de te verspreiden drukwerken en/of voorwerpen, verlies daarbij inbegrepen.
Het is niet toegestaan bijlagen e.d. in te bezorgen drukwerken te stoppen of daaraan toe te voegen. Indien dit geschiedt is All-Inn gerechtigd de daarvoor geldende speciale tarieven te berekenen.

5. Aanleveren van materiaal
De aanlevering van materiaal voor niet separate verspreiding dat op een bepaalde datum, dan wel in een bepaalde periode dient te worden verwerkt, dient, indien niet vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, tenminste 7 werkdagen voor de eerste verspreiddatum, respectievelijk voor de 1e dag van die bepaalde periode, franco op de onderling overeengekomen adressen te zijn geschied. Voor separate verspreiding dient het materiaal 1 week voor de gewenste datum, dan wel periode, franco op de onderling overeengekomen adressen te zijn aangeleverd. Indien de levering niet franco geschiedt, worden betaalde vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht om niet franco leveringen te weigeren.
Bij latere aflevering kan geen aanspraak meer worden gemaakt op het uitvoeren van de opdracht op de overeengekomen datum of in de overeengekomen periode. In dit geval wordt met de opdrachtgever een nieuwe verspreidperiode vastgesteld. Indien de opdrachtgever in dit geval beslist de order geheel of gedeeltelijk in te trekken, heeft All-Inn het recht om naast het te factureren bedrag voor het uitgevoerde gedeelte, 25% van het te factureren bedrag voor het geannuleerde gedeelte in rekening te brengen. Voor de uitvoering van een uitgestelde verspreiding of een resterend gedeelte daarvan, zullen de gemaakt administratie- en uitvoeringskosten extra in rekening worden gebracht.
Indien ten gevolge van niet tijdige leveringen de verzorging van een opdracht binnen de overeengekomen termijn slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk en/of expresse bestellingen, zal daartoe zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever, het bedrag aan ontstane extra kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
Worden de te verwerken goederen eerder dan 10 werkdagen voor de overeengekomen datum of voor de eerste dag der overeengekomen periode van de uit te voeren opdracht aangeleverd, brengt All-Inn extra kosten in rekening. Dit bedrag wordt berekend per palletruimte per week en bedraagt € 2,50.
Wanneer de afmetingen dit noodzakelijk maken, dienen drukwerken gevouwen te worden aangeleverd. Zulks ter beoordeling van All-Inn.
De aantallen van het te verzenden of te bezorgen materiaal worden voor groei en inschiet verhoogd met een maximum van 1%.
De aflevering van de door All-Inn te verwerken goederen dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden, verzameld in pakken van gelijke inhoud en aantal tot een gewicht van 8 kilogram. Op elke pallet dient het aantal en de inhoud te worden vermeld. De te bezorgen of te verzenden drukwerken dienen afgebundeld, om-en-om gelegd of doorschoten te worden afgeleverd per 50 of 100 stuks. All-Inn kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de al dan niet juiste inhouds- en aantalopgave per colli. Aanleveringen die niet overeenkomen met onze aanleverspecificaties en welke zorgen voor extra werkzaamheden worden in rekening gebracht.
Indien de vermelde of opgegeven aantallen niet blijken te kloppen, komen de daaruit voor All-Inn voortvloeiende kosten voor rekening van opdrachtgever, terwijl All-Inn geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de uit een en ander voor opdrachtgever voortvloeiende nadelige gevolgen en/of kosten.

Ten aanzien van de aflevering, verpakking en vervoer van monsters en volumineuze artikelen gelden andere voorwaarden. Deze voorwaarden worden in nader overleg vastgesteld. Indien het geleverde materiaal hiervan afwijkt of moeilijkheden ontstaan bij de bewerking als gevolg van stugheid, slapheid of onvoldoende afwerking van het materiaal, worden voorziening getroffen en een toeslag in rekening gebracht.
Indien een opdrachtgever in overleg met All-Inn materiaal rechtstreeks aanlevert aan een of meerdere depots of agentschappen, dient de opdrachtgever zich te verzekeren van een gedateerde en getekende ontvangstbevestiging van de depothouder of agent. Bij gebreke hiervan kan de opdrachtgever zich niet op tijdige levering beroepen.
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan All-Inn bijlagen e.d. in drukwerken te voegen. Hiervoor gelden speciale tarieven.

6. Inhoud materiaal
De opdrachtgever garandeert dat de inhoud van het drukwerk geen inbreuk maakt op rechten van derden noch in strijd is met enige wettelijke of andere overheidswege gegeven bepaling noch aanstootgevend is volgens de huidige heersende zedige norm en vrijwaart hiertoe All-Inn tegen hetzij gerechtelijke, hetzij buitengerechtelijke acties van derden.
Niettemin behoudt All-Inn zich het recht voor om opdrachten te weigeren respectievelijk de (verdere) uitvoering van een reeds in uitvoering zijnde opdracht te stoppen, indien zou blijken dat de inhoud van het te verwerken materiaal inbreuk maakt op rechten van derden of in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling.
All-Inn behoudt zich eveneens het recht voor om zonder opgave van redenen reeds aanvaarde, bevestigde of in uitvoering zijnde opdrachten te weigeren respectievelijk in uitvoering zijnde opdrachten te stoppen, zonder daardoor tegenover de opdrachtgever schadeplichtig te zijn.
Indien All-Inn vooraf niet uitdrukkelijk is geïnformeerd dat er in de uit te voeren opdracht sprake is van artikelen met een bepaalde waarde zoals waardebonnen, zegels, monsters e.d., vervalt alle verantwoordelijkheid van All-Inn ten aanzien van fraudes e.d.

7. Vervoersrisico’s
Goederen zijn aanwezig en/of reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Vertraging in het verzorgde transport, te wijten aan overmacht, is voor rekening van de opdrachtgever. Het te verwerken of te bezorgen materiaal kan desgevraagd tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadiging verzekerd worden ten laste van de opdrachtgever. Bij niet-verzekering door de opdrachtgever wordt voor genoemde risico’s generlei aansprakelijkheid aanvaard.
De door of namens opdrachtgever op het verzendadvies aangegeven hoeveelheden mag All-Inn als juist aannemen. All-Inn aanvaardt generlei aansprakelijkheid bij verschil tussen de geleverde en de geadviseerde hoeveelheid.

8. Annulering
Bij annulering van opdrachten, welke altijd schriftelijk dient te geschieden, heeft All-Inn het recht afhankelijk van de termijn waarbinnen annulering plaatsvindt, een bepaald, vooraf vastgesteld percentage der opdrachtsom als bedoeld in artikel 7.1 aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Het percentage als bedoeld in artikel 8.1 is als volgt bepaald:

bij annulering op een tijdstip, gelegen korter dan een week voor de overeengekomen datum of periode: 100%
bij annulering op een tijdstip, gelegen langer dan een week, doch korter dan 2 weken voor de overeengekomen datum of periode: 50%
Voornoemde percentages zullen als volgt worden gehanteerd:

bij annulering van een opdracht voor een eenmalige verspreiding over de op de betreffende verspreiding betrekking hebbende opdrachtsom;
bij al dan niet gedeeltelijke annulering van een opdracht omvattende meerdere verspreidingen vallende binnen een periode van 12 maanden, over de totale opdrachtsom van de nog resterende geannuleerde verspreidingen vermeerderd met het totaalbedrag van eventuele over de reeds uitgevoerde verspreidingen verleende korting.

9. Wijze van betaling
Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
All-Inn kan te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling vorderen.
All-Inn is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om voor de uitvoering van de order voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de order niet uit te voeren, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
Korting voor contante betaling wordt niet verleend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
All-Inn heeft het recht om bij niet voldoen aan de hierboven aangegeven en de in elk geval afzonderlijk overeengekomen betalingsregeling, de uitvoering van de opdrachten aan te houden totdat betaling is ontvangen.
Bij niet tijdige betaling van enig bedrag binnen de overeengekomen periode is All-Inn gerechtigd een rentevergoeding te vorderen van de opdrachtgever, te rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag. De rentevergoeding is gebaseerd op wettelijke jaarrente.
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste hierbij worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,- exclusief BTW die All-Inn zal moeten maken om het haar toekomende te incasseren, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
All-Inn heeft het recht om periodiek, doch in ieder geval 2 (twee) maal per jaar, haar prijzen aan te passen conform het NEA-indexcijfer danwel CBS-indexcijfer.

10. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit een aan All-Inn verstrekt opdracht of daarmee verband houdende, zullen voor zover dat niet in der minnen kan worden geschikt, worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Zutphen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Deventer.

Onze Algemene Voorwaarden kunt u hier downloaden als PDF bestand.